služby

Bez starostí s komplexním odpadový hospodářstvím

Bez starostí s komplexním odpadový hospodářstvím

 • Převzetí kompletní odpovědnosti za všechny druhy odpadů klienta
 • Zajištění souladu odpadového hospodářství s aktuální legislativou
 • Řešení havarijních situací
 • Servis poskytujeme každý den po celý rok
Nechte si pomoc s ochranou životního prostředí v oblastech

Nechte si pomoc s ochranou životního prostředí v oblastech

 • Nakládání s odpady a obaly
 • Nakládání s chemickými látkami a přípravky
 • Nakládání s vodami
 • Ochrana ovzduší
 • Ochrana přírody
 • Prevence havárií
 • Prevence znečištění
 • Hodnocení ekologické újmy
 • Zpráva o stavu ochrany životního prostředí
 • Doporučení na eliminaci krizových faktorů
 • Poradenství s využitím aktuálních dotačních titulů
 • Pomoc se získáním dotací
 • Profesionální certifikovaní poradci
Nedělejte si starosti s odstraněním nebezpečných odpadů

Nedělejte si starosti s odstraněním nebezpečných odpadů

Čištění kanalizací, jímek a nádrží

Čištění kanalizací, jímek a nádrží

 • Kanalizace
  • Tlakové čištění dešťové, splaškové i průmyslové kanalizace
  • Tlakové čištění silničních propustků a štěrbinových žlabů
  • Tlakové čištění svislých stoupaček dešťových svodů
  • Frézování kořenů prorostlých do kanalizace
  • Čištění uličních vpustí
 • Jímky, nádrže a septiky
  • Jímky, septiky a nádrže všech velikostí – podzemní i nadzemní
  • Odvoz a ekologická odstranění odpadů z jímek, nádrží a septiků
 • Čištění lapolů
  • Čištění ropných lapolů (ORL)
  • Čištění tukových lapolů
  • Údržba ropných lapolů včetně odběru vzorků
  • Těsnostní zkoušky jímek, nádrží a septiků
  • Odvoz a odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech
Odvoz a odstranění odpadů & ADR Doprava

Odvoz a odstranění odpadů & ADR Doprava

 • Odvoz odpadu
  • Stavební suť, písek
  • Betonový kal
  • Velkoobjemový odpad
  • Kapalný a pevný nebezpečný odpad
  • Další odpady na základě požadavku po odsouhlasení
 • Vyřešíme veškerou nutnou administrativu (průvodní listy odpadu, OLPNO…)
 • Přepravu hlásíme do systému SEPNO v souladu s paragrafem §78 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a §40 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Velkokapacitní přepravní kontejnery pro pevný i kašovitý odpad (vratové i vanové)
 • Objemy kontejnerů od 8 m3 až do 40 m3
 • Pevný odpad odvážíme na specializované skládky nebo do spalovny
IBC kontejnery

IBC kontejnery

 • Čištění a servis IBC kontejnerů
  • Vnitřní i vnější vyčištění IBC kontejnerů vysokotlakým zařízením
  • Odstranění starých etiket
  • Vysušení horkým vzduchem
  • Tlakové zkoušky kontejnerů
  • Zaplombování vypouštěcího ventilu IBC kontejneru
  • Výstupní kontrola všech součástí IBC kontejneru
 • Prodej repasovaných vyčištěných IBC kontejnerů
  • Prodej repasovaných vyčištěných IBC kontejnerů pro průmyslové použití
 • Výkup a likvidace použitých IBC kontejnerů
  • Výkup použitých IBC kontejnerů
  • Likvidace poškozených IBC kontejnerů, které již nejdou dále použít
 • Zajištění mytí sudů, přepravek,
 • Zajištění přepravy od zákazníka i zákazníkovi
Likvidace tekutých odpadů

Likvidace tekutých odpadů

 • Deemulgační a neutralizační zařízení na zpracování tekutých odpadů

Deemulgace

Disponujeme deemulgační stanicí, která zvládne vyčistit:

 • všechny druhy odpadních vod s obsahem ropných látek,
 • všechny druhy odpadních vod s obsahem těžkých kovů,
 • všechny druhy odpadních vod s obsahem kalů,
 • emulgované vody.

Neutralizace

K dispozici máme neutralizační stanici k zneškodňování:

 • kyselin a jejich roztoků,
 • mořících roztoků,
 • louhů a jejich roztoků.
Monitoring potrubí

Monitoring potrubí

 • Inspekce potrubí pomocí kamerového systému IBAK – Orpheus 2, 
 • Inspekce potrubí již od dimenze DN 150 
 • Revidování stavu a lokalizace výskytu poškození
 • Určení průměru, ovality, délky, hloubky a spádu
 • Součástí výstupu jsou protokoly z jednotlivých úseků a záznam na DVD.
 • Dostupnost kamery je 300m. Systém dále umožňuje přenos dat do jednotného standardu pro inspekční prohlídky (ISYBAU).
Oprava potrubí

Oprava potrubí

 • Výměna potrubí
 • Drobné sanační práce
Čištění potrubí

Čištění potrubí

 • Vyčištění potrubí o průměru od DN 50
 • Využití hydročističe s recyklací nebo bez recyklace vody
 • Frézování prorostlých kořenů
 • Provedení video inspekci kamerovým systémem
 • Po dokončení čištění potrubí se postaráme odvoz a likvidaci odpadu podle platné legislativy.

poptávka

Zpracováváme osobní údaje. Jak údaje chránime